Diện tích Tỉnh Quảng Bình?

Diện tích Tỉnh Quảng Bình

Diện tích Tỉnh Quảng Bình là 8.066 km²